Steimer, Eugen, Wappensammlung

1.1 Reference Code
N.82.14
Old: 1053
1.2 Title

Steimer, Eugen, Wappensammlung

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

6 cm