2005 (2005)

1.1 Référence
V.35.1.34
1.2 Titre

2005

1.3 Date(s)

2005

1.4 Niveau de description

Dossier

1.5 Importance matérielle et support

4 cm

3.1 Présentation du contenu

enthält auch Papier "Arbeitsgruppe Quartiere", Statuten, "teamblatt: Wahlgewinnzeitung des team baden" (September), Auswertung Kampagnenbüro Unterstützungskomitee Geri Müller in den Stadtrat, Schema "team baden: Informationsfluss"