Frühlingsversammlungen: Protokolle, teilweise mit Präsenzlisten (2007: letzte Frühlingsversammlung) (1980-2007)

1.1 Reference Code
V.31.5
1.2 Title

Frühlingsversammlungen: Protokolle, teilweise mit Präsenzlisten (2007: letzte Frühlingsversammlung)

1.3 Date(s)

1980-2007

1.4 Level of Description

Dossier

1.5 Extent

1 cm